Studie budoucího vinařství

        VINAŘSTVÍ MIKULÁŠEK – VIČICE

          OVĚŘOVACÍ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

 

Investor:             Vičické vinařství Mikulášek, s.r.o.

                          Vičice 15,             438 01 BŘEZNO

 

Zpracovatel:      VHE a spol., s.r.o. – architektonická kancelář

                         Tusarova 22, 170 00 Praha 7,   IČ 246 56 992

                         e-mail: valouch@vhe.cz               www.vhe.cz

 

Autoři:                               ing. arch. Klement Valouch

                                         Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Odborný konzultant:         Bc. Milan Sedláček – Valtice

 

1.       Cíl studie

Vičické vinařství Mikulášek, působící ve Vičicích od r. 2012, uvažuje perspektivně s rozšířením výměry vinic ze stávajících cca 5 ha na celkových cca 15 – 20 ha. Tomu samozřejmě musí odpovídat i příslušné technologické vybavení a zázemí pro výrobu a skladování vína. Vlastníci firmy se proto rozhodli vybudovat přímo na vinicích novou budovu vinařství, a to nejen pro výrobu, skladování a distribuci vína, ale i pro návštěvníky a turisty včetně prostorů pro ochutnávku a konzumaci vičických vín s příslušným zázemím a vybavením.

Tento elaborát je první úvodní studií budoucího vinařství, sloužící především jako podklad pro představení záměru, jednání s příslušnými úřady a samosprávou obce a pro prezentaci výhledových plánů vinařství. Předpokládá se, že úvodní námět se bude dále zpřesňovat a rozvíjet tak, jak bude probíhat postupná příprava a dílčí kroky k realizaci projektu.

 

2.       Urbanistické řešení, umístění, dopravní napojení

Objekt vinařství je situován na pozemcích č. parc. 1079, 1080 a 1081 k. ú. Vičice, obec Březno u Chomutova.

Pro umístění byla zvolena poloha na jižní stáni údolí Ohře v ose příjezdové komunikace od silnice z Vičic do Stranné. Objekt vinařství tak bude v budoucnu situován přímo uprostřed vinic na místě s krásným výhledem na krajinu údolí Ohře. Provoz bude přitom velmi dobře přístupný jak pro technickou a dopravní obsluhu, tak pro turisty (pěší, motorizované i cyklisty) a návštěvníky vinařství.

 

Cílem koncepce vinařství je s krajinou splynout a stát se její přirozenou součástí. Proto byl zvolen koncept zapuštění objektu do terénu a použití vesměs přírodních nebo přírodě blízkých konstrukcí a materiálů.

 

3.       Zásady provozně-dispozičního řešení

Základní filozofií vinařství je snaha vyrobit špičkovou kvalitu hroznů a této špičkové kvalitě hroznů podřídit i zpracování, které musí být co nejšetrnější. Proto se předpokládá, že všechny hrozny budou sbírány ručně do beden a z nich sypány přímo do mlýnkoodzrňovače v nejvyšším podlaží vinařství – v prostoru kryté venkovní rampy.

Pro další zpracování hroznů je uplatněn princip nejšetrnějšího zpracování technologií tzv. gravitačního vinařství, vycházející ze zkušeností starých vinařů. To znamená, že každý následující technologický krok po mlýnkoodzrňovači - lisování, odkalování moštu a následné řízené reduktivní kvašení se odehrává gravitačně - samospádem vždy v nižší a nižší výškové úrovni, takže čerpadlo je zapotřebí teprve při prvním stáčení po dokvašení vína.

Objekt je proto rozdělen do tří výškových úrovní:

Nejhořejší úroveň tvoří krytá venkovní rampa, která slouží v sezóně sklizně a zpracování hroznů jako prostor pro třídění a odstopkování sklizených hroznů. Rampa je krytá pouze lehkým zastřešením a po obvodu chráněná lamelovou roštovou konstrukcí, porostlou pnoucí zelení (révou). Pro usnadnění manipulace s přepravkami plnými hroznů zde může být instalován mechanický podavač. V podlaze rampy jsou zřízeny otvory pro dopravu podrcených hroznů z mlýnkoodzrňovače do nižší úrovně k dalšímu technologickému bloku zpracování. Prostor je pro zpracování hroznů využíván jen nárazově během sklizně, v mimosezónním období může být využit např. pro uložení hroznů na výrobu slámového vína, přepravních beden nebo jiných potřeb.

Ve střední úrovni o patro pod krytou rampou jsou situovány prostory pro macerační nádrže (umístěné pod stropem a přístupné poklopy v podlaze rampy), pro vinifikátory a pro lisování hroznů. Mimo sezónu sklizně a zpracování hroznů lze těchto prostor využít rovněž jako sklad potřeb a vybavení (mlýnkoodzrňovač, třídička, podavač) a také jako sklad venkovního nábytku a vybavení letní návštěvnické terasy.

Kromě provozních prostorů s nádržemi a lisem jsou v tomto podlaží prostory pro ochutnávku vín včetně provozního a sociálního hygienického zázemí. Před objektem na stropě dolní části je přístupová komunikace pro odvoz třapin a venkovní návštěvnická terasa ochutnávky se sezením, venkovním grilem či pecí, příp. technickým zázemím pro cyklisty apod. Provozní prostory a venkovní terasa jsou s nejnižší úrovní spojeny vnitřním a vnějším schodištěm.

V nejnižší úrovni navazuje na lisování hala s kvasnými tanky, které jsou napojeny rozvodem trubního vedení pod stropem. V zadní nejvíce v terénu zapuštěné části objektu je situován sklad kontejnerů s lahvovaným vínem (je počítáno se 4 úrovněmi kontejnerů uloženými nad sebou), dále je zde sklad barikových sudů, sklad archivních vín, distribuční (chlazený) sklad, sklad potřeb a chemikálií, šatna, umývárna a denní místnost personálu. V manipulačním prostoru navazujícím na tankovou halu a sklady vína je umístěna lahvovací a etiketovací linka.

V přední části objektu je umístěna provozní kancelář, manipulační prostory pro distribuci, vstupní prostor návštěvníků, na nějž navazuje šatna, sociální hygienické zázemí, prostor vinotéky a vinný sklep s posezením pro cca 45 – 50 návštěvníků s malou přípravnou občerstvení a s vazbou na sklad archivu.

Pro dopravní obsluhu jsou zpřístupněny všechny tři výškové úrovně areálovými účelovými komunikacemi (předpokládá se jednosměrný provoz), napojenými na stávající příjezdovou cestu. Její rozšíření v místě rozvětvení je využito pro parkoviště návštěvníků. Po obvodu horní cesty je uvažováno a možností umístění panelů s fotovoltaickými články jako ekologický zdroj elektr. energie. Pro zásobování teplem a chlazení je předpokládáno zřízení tepelného čerpadla.

 

4.       Zásady architektonického řešení

V podstatě celý provozní objekt vinařství je skrytý pod terénem, ze kterého vystupují pouze čelní stěny dolního a středního podlaží a krytá zastřešená rampa v horní úrovni. Čelní stěny jsou tvořeny gabionovými konstrukcemi nebo gabionovými obklady betonových konstrukcí. Jižní průčelí objektu je zapuštěno do stinného podloubí a je v obou úrovních proskleno a řešeno transparentně tak, aby se co nejvíce uplatnil vizuální kontakt návštěvnických prostorů s výhledem do krajiny.

Nad terasu střední úrovně vystupuje točité schodiště, kryté lamelovou dřevěnou konstrukcí, porostlou popínavými rostlinami (révou) – podobně je řešeno boční zakrytí prostoru rampy, která je zastřešena lehkou (např. membránovou) konstrukcí.

Vykopané zeminy z objemu zapuštěného objektu je využito na přesypání objektu a vytvoření plynulého terénního překryvu a ozeleněných střech obou dolních úrovní. Povrch násypů bude ozeleněn a po obvodu osázen vhodnou keřovou zelení. Podél přístupové cesty a bočních větví se počítá s vysazením stromových alejí.

 

5.       Závěry a doporučení

 Návrh nového vinařství vychází ze současných trendů koncepce podobných provozů ve světě, stavících velmi často na splynutí a spolupůsobení s přírodou a prostředím vinic. Tento ekologický, k přírodě a krajině šetrný princip je předpokladem úspěšného a nekonfliktního fungování vinařství v krajinářsky velmi cenném a atraktivním prostředí údolí Ohře a celého regionu. Vinařství se tak může stát nejen prosperující výrobnou dobrého vína, ale zároveň i vítanou a navštěvovanou lokalitou, posilující potenciál území a obce v oblasti turistické návštěvnosti a atraktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďte první, kdo se dozví co se u nás děje.

Naši partneři: Cestovní kancelář REISTOUR, Znalec vín - encyklopedie

Aeto - výroba internetových stránek, aplikací s marketingovou podporou

region